Välkommen till vår hemsida!

Vi är ett konsultföretag specialiserat på vård och restaurering av kulturbyggnader och fasadrenoveringar, särskilt tungt murat och putsat byggande, bruksundersökningar samt forskning och utveckling.

Byggkonsult Sölve Johansson AB grundades i Trollhättan 1991 och föregicks av den enskilda firman med samma namn som bildades i Vänersborg 1987. Efter den 1 oktober 2018 är Helsingborg säte för företaget.

Bakgrund

Efter grundarens studier i Lund och Köpenhamn inleddes verksamheten i Skåne 1980 som bisyssla vid sidan om olika relevanta anställningar fram till 1991 och därefter på heltid.

Ett tidigt uppdrag var en byggnadsarkeologisk undersökning och rådgivning vid en allomfattande varsam ombyggnad 1983-84 av ett nedgånget gatuhus på Västra Storgatan 7 i Kristianstad från 1640-talet. En del av verksamheten har därefter varit att hjälpa till med att rusta upp nedgångna fastigheter.

Före

Efter

Av olika relevanta anställningar fram till 1991 bör särskilt nämnas att grundaren 1984-86 arbetade på Riksantikvarieämbetet som kontrollant och med bruksundersökningar vid en yttre restaurering av Ulriksdals slott i Stockholm. Då väcktes intresset för att som konsult särskilt arbeta med murverk och putsade fasader mot bakgrund av bl.a. bruksundersökningar samt med forskning om hydrauliska bruk. Den här slags bruk användes när Ulriksdals slott byggdes på 1600-talet.

 

Företagsidè

Erfarenheten från de olika anställningarna och de första konsultuppdragen visade att sådant arbete kräver särskild kompetens. Bl.a. fordras en förmåga att sammanväga beställarkrav och allmänna myndighetskrav med krav och önskemål från kulturminnesvårdens företrädare. Härtill gedigen antikvarisk-teknisk kompetens och möjlighet att arbeta i alla faser av ett byggprojekt, inte minst i byggfasen, liksom med underhållsarbete.

Vi kan delta i alla faser av ett projekt

För vårt företag är det viktigt att kunna delta i alla faser av ett projekt. Inte minst i produktionsskedet antingen som byggledare eller t.ex. som teknisk sakkunnig efter utförd projektering. Då slår beställaren vakt om kompetensuppbyggnaden. Vi kan ta ett större estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ansvar för det slutliga resultatet. Den dagliga kontakten med entreprenörer och hantverkare leder bl.a. till utvecklandet av kluriga lösningar. Problem löses snabbt, t.ex. om det uppstår behov av kompletterande projektering. Antingen genom egen kompetens eller med stöd av särskilda underkonsulter, t.ex. konstruktör och plåtkonsult.

 

30 år 25/9 2017

Nyheter

Nyheter januari 2021

Genomförda projekt 2020

Vi har under 2020 arbetat med bl.a. renoveringen av tornfasaderna och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), offerputsningen av koret i Smögens kyrka (1904-05), restaureringsåtgärder på Dalaborgs borgruin i Dalsland (1304), restaureringen av ladan på den f.d. bondgården Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) och restaureringen av sockeln och tegelvalven i källaren på Alingsås rådhus (1769).

Pågående projekt 2021

Under 2021 kommer vi bl.a. att ägna oss åt renoveringen av fasaderna och skiffertaket på långhuset och koret på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84) och restaureringen av Varnhems klosterruin (1148). Arbetena med Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början) fortsätter med restaureringen av ladugården.

Vi håller bl.a. på med projekteringar för yttre renoveringar av Klädesholmens och Rönnängs kyrkor (1793 och 1795) samt reviderar vård- och underhållsplaner för Kungshamns, Smögens, Askums och Malmöns kyrkor (1901-03, 1904-05, 1878-80 och 1796-97/1906-07).

Ett lite udda projekt är Spaltgasverket i Gasverksparken i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (1972-2011). Vi gör en utredning som underlag för ett planerat bevarande av en del av anläggningen som industriminnesmärke.

Det är 824 år mellan Varnhems kloster och Spaltgasverket men lika fullt två anläggningar väl värda att bevara för framtiden.

Forskning och utveckling

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”. Det planeras att bli en artikel ingående i en bok Murat och putsat byggande. Från analys till bevarande. Se FoU.

Vi är nu medlemmar i BEVIS Byggnadsvård i Skåne